Xe ủi đất đã qua sử dụng CAT

xe ủi đất sâu được sử dụng, máy ủi sâu bướm cũ.