Cần cẩu tay thứ hai

sử dụng cần cẩu thủy lực sử dụng, sử dụng cần cẩu địa hình gồ ghề, cần cẩu di động cũ.