Đường lăn đã qua sử dụng

máy đầm lăn trống, sử dụng con lăn rung, con lăn đường thứ hai.