Máy xúc CAT đã qua sử dụng

bộ nạp tay thứ hai, sử dụng bộ tải sâu bướm, bộ nạp trước của sâu bướm.