Máy xúc CAT đã qua sử dụng

bộ nạp phía trước của con sâu bướm, sử dụng bộ tải sâu bướm, bộ nạp tay thứ hai.