KOMATSU Grader đã qua sử dụng

sử dụng học sinh lớp học, sử dụng học sinh lớp đường, học sinh lớp hai.