Sử dụng CAT Grader

học sinh lớp caterpillar cũ, sử dụng động cơ caterpillar grader, thiết bị hạng nặng động cơ học sinh lớp.